Nowość w ofercie kształcenia !
Pobierz ulotkę promocyjną pdf 800kB
Studia doktoranckie w dyscyplinie:
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna

Naturalnym uzupełnieniem studiów I i II stopnia są studia doktoranckie, zatem w kompletnej ofercie edukacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej dotyczącej kształcenia specjalistów Inżynierii Biomedycznej nie może zabraknąć studiów trzeciego stopnia. Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej przygotował więc i wprowadza do oferty edukacyjnej od października 2009 roku studia doktoranckie w dyscyplinie: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
fig1Studia III stopnia (doktoranckie) są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy lekarza medycyny, magistra lub magistra inżyniera - zainteresowanych zastosowaniami różnych gałęzi techniki oraz rozwiązań interdyscyplinarnych w biologii i medycynie. Nabór na studia przeprowadzany jest na podstawie egzaminu wstępnego. Studia trwają cztery lata i są prowadzone przez Wydział EAIiE, którego Rada Naukowa jest jedną z czterech (zaledwie!) instytucji naukowych w Polsce uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
fig2Program kształcenia będzie ukierunkowany głównie w kierunku elektroniki medycznej, informatyki medycznej, metrologii medycznej i automatyki aparatury medycznej, ale tok studiów przewiduje także zajęcia ze specjalistami z innych wydziałów AGH (na przykład w zakresie biomateriałów, biofizyki oraz biomechaniki) oraz z partnerami medycznymi. Program studiów przewiduje, że doktorant obok obszernego zasobu najnowszej wiedzy teoretycznej i technicznej w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej praktycznie pozna oczekiwania środowisk medycznych, a także zostanie wyszkolony w zakresie obecnego i przewidywanego w przyszłości zakresu zastosowań technologii w medycynie.
fig3 Nowa oferta edukacyjna jest skierowana przede wszystkim do młodych, ambitnych osób o wykształceniu wyższym technicznym lub biomedycznym, mających humanistyczną wizję techniki służącej podstawowym potrzebom człowieka. Ważnym motywem skłaniającym do podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna może być także chęć niesienia pomocy innym. Osoby podejmujące właśnie te studia doktoranckie mogą oczekiwać ponadprzeciętnej satysfakcji wynikającej z bezpośredniego wpływu na poprawę długości i jakości życia konkretnych ludzi, unowocześnienie całej polskiej służby zdrowia, a także na rozwój techniki medycznej w skali międzynarodowej i na wzbogacenie możliwości poznawczych nauk biomedycznych jako takich. Podczas studiów szczególnie cenione i wspierane będą postawy kreatywności, wszechstronności w zakresie technologicznym a także zrozumienia wobec potrzeb człowieka w sytuacjach, w których inżynier medyczny wykonujący swoją szlachetną pracę u boku lekarza jest w stanie (i powinien) mu pomóc: narodzin, niepełnosprawności, choroby i śmierci.
fig4Przyjęci doktoranci pod kierownictwem opiekuna naukowego będą prowadzić prace badawcze w zakresie biocybernetyki, inżynierii biomedycznej, modelowania matematycznego i numerycznego tkanek, narządów i całych organizmów żywych oraz wybranych aspektów biologicznych i medycznych zastosowań najnowocześniejszej techniki. Przykłady realizowanych prac badawczych można znaleźć na witrynie Laboratorium Biocybernetyki lub w spisie bibliografii kierownika studium oraz innych pracowników Wydziału. Doktoranci prowadzą studia literaturowe oraz prowadząc pod kontrolą doświadczonych badaczy, a potem także samodzielnie prace eksperymentalne zdobywają umiejętności warsztatowe potrzebne w pracy badawczej, a także gromadzą i poszerzają swój dorobek naukowy. Poza samodzielną pracą badawczą i poza studiowaniem dostępnej na Wydziale unikatowej literatury doktoranci uczestniczą w regularnych zajęciach studium (wykłady, seminaria, konwersatoria - ok. 120 godz. w semestrze) a także przygotowują się do przyszłej pracy akademickiej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów I i II stopnia w wymiarze określonym przez Dziekana. Doktoranci uczestniczą również w programach badawczych prowadzonych wspólnie z innymi ośrodkami akademickimi, przemysłowymi i służbą zdrowia w kraju i za granicą.
fig5Podczas studiów doktoranckich studenci otwierają przewód doktorski przed Radą Wydziału EAIiE i przygotowują rozprawę doktorską pod kierownictwem promotora. Otwarcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla uczestnika studium doktoranckiego jest znacząco ułatwione i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych kosztów - w odróżnieniu od osób chcących uzyskać doktorat inną drogą.
Kandydaci powinni złożyć egzamin ustny z przedmiotu kierunkowego przed komisją egzaminacyjną oraz egzamin z języka obcego. Szczegółowy zakres tematyczny oraz harmonogram egzaminu, jak również informacje dotyczące dokumentów wymaganych wraz z podaniem o przyjęcie na studia doktoranckie i inne informacje uzupełniające będą dostępne u p. Jolanty Lepiarczyk AGH, pawilon B1 pok. 22 tel. 12-617-39-16, e_mail: lepiarcz@agh.edu.pl.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny przedłożyć pisemne oświadczenie jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH wyrażającego zgodę na sprawowanie funkcji ich opiekuna naukowego. W wyjątkowych przypadkach będą też uwzględniane podobne oświadczenia wystawione przez wybitnych uczonych zajmujących się profesjonalnie Biocybernetyką i Inżynierią Biomedyczną w innych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

kierownik Studium Doktoranckiego
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, członek PAN i PAU
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Akademii Górniczo-Hutniczej
Ostatnia aktualizacja: